REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO zespolmaksim.pl

Regulamin obowiązuje od dnia 07.06.2022 roku.

 

§ 1 | Definicje

Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:
1) Sprzedawcy – należy przez to rozumieć Marzenę Topór prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą: ZESPÓŁ MAKSIM Marzena Topór z siedzibą w Hajnówce 17-200, ul. Kłosowa 3,  Regon 384749542, NIP 6030002745, (zwany dalej też ZESPÓŁ MAKSIM), posługujący się dla potrzeb kontaktów z Konsumentami adresem poczty elektronicznej krzysiek841212@gmail.com oraz numerem telefonu 507 062 381;
2) Towarze – należy przez to rozumieć fonogramy prezentowane w Sklepie oraz gadżety z logiem Zespołu MaKsim  (kubki, czapeczki, koszulki, breloczki)
3) Kupującym – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną, której kodeks cywilny przyznaje osobowość prawną;
4) Konsumencie – należy przez to rozumieć Kupującego będącego osobą fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
5) Sklepie – należy przez to rozumieć sprzedaż płyt prowadzoną przez ZESPÓŁ MAKSIM w swoim portalu internetowym pod adresem https://zespolmaksim.pl
6) Użytkownik – należy przez to rozumieć Kupującego lub Konsumenta.

 

§ 2 | Postanowienia ogólne

Regulamin określa zasady dokonywania przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu sprzedaży Towarów.

 

§ 3 | Składanie i przyjmowanie zamówień

1. Kupujący składa zamówienie poprzez:
a) wybór jednej lub kilku pozycji Towarów w Sklepie;
b) prawidłowe wypełnienie elektronicznego formularza;
c) wysłanie formularza zamówienia w formie elektronicznej ze strony Sklepu

 1. Zamówienie będzie uznane za złożone, jeżeli w formularzu zostaną zamieszczone wszelkie dane pozwalające na prawidłową identyfikację Kupującego, w tym w szczególności numer telefonu kontaktowego lub adres poczty elektronicznej, nazwisko i imię Kupującego, adres zamieszkania Kupującego, adres do korespondencji jeżeli jest inny niż zamieszkania. Dane wskazane w zdaniu poprzednim są niezbędne do zawarcia Umowy sprzedaży oraz do jej wykonania przez Sprzedawcę.
  3. Każde prawidłowo złożone zamówienie otrzymuje unikalny kod pozwalający na identyfikację zamówienia oraz Kupującego.
  4. W przypadku niemożności realizacji zamówienia w terminie określonym w niniejszym Regulaminie z uwagi na brak zamówionego Towaru lub zamówionej ilości Towaru, Sprzedawca telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej powiadomi niezwłocznie Kupującego o tej okoliczności proponując inny termin realizacji zamówienia. Kupujący jest uprawniony do niezaakceptowania nowego terminu realizacji zamówienia. W takim przypadku żadna ze stron nie będzie podnosić wobec siebie jakichkolwiek roszczeń z tytułu braku realizacji zamówienia.
  5. W przypadku braku dostępności Towaru na rynku Sprzedawca telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej powiadomi Kupującego o tej okoliczności. W takim przypadku żadna ze stron nie będzie podnosić wobec siebie jakichkolwiek roszczeń z tytułu braku realizacji zamówienia.
  6. Kupujący jest uprawniony do anulowania prawidłowo złożonego zamówienia w ciągu 24 godzin od chwili jego złożenia, przesyłając stosowne oświadczenie pocztą elektroniczną na adres internetowy Sprzedawcy: kontakt@crump.pl

 

§ 4 | Realizacja zamówień

1. Realizacja zamówień na Towary, których wydawcą lub producentem jest Sprzedawca następować będzie w terminie do 14 (czternastu) dni roboczych od chwili przekazania Kupującemu przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia.
2. Do ww. terminów realizacji zamówienia nie wlicza się dnia, w którym Sprzedawca przekazał Kupującemu potwierdzenie przyjęcia zamówienia.
3. Z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy terminy realizacji zamówień określone w ust. 1 – 2 mogą ulec przedłużeniu. Sprzedawca zobowiązany jest poinformować Kupującego o przyczynie przedłużenia terminu realizacji zamówienia oraz określić orientacyjnie nowy termin.

 

§ 5 | Zasady dostarczania zamówień

1. Sprzedawca dostarcza zamówione Towary za pośrednictwem InPost  – orientacyjny termin dostawy wynosi 7 (siedem) dni roboczych liczony od momentu realizacji zamówienia.
2. Podany termin dostarczenia zamówionych Towarów ma charakter orientacyjny. Sprzedawca nie będzie ponosić wobec Kupującego odpowiedzialności za opóźnienia w dostarczeniu zamówionych Towarów, jeżeli do opóźnienia doszło z przyczyn leżących po stronie podmiotu świadczącego usługi paczkomatowe – InPost.

 

§ 6 | Ceny oraz opłaty należne za dostarczenie zamówionych Towarów

1. Sprzedawca oświadcza, że obowiązującą Kupującego ceną sprzedaży poszczególnych Towarów jest cena podana w Sklepie w momencie złożenia zamówienia przez Kupującego. Ceny te są cenami brutto i obejmują podatek od towarów i usług w stawce obowiązującej w chwili realizacji zamówienia.
2. W przypadkach opisanych w § 5 ust. 1 – 2 opłaty należne za dostarczenie zamówionych Towarów ponoszą:
a) w przypadku wybrania opcji “Paczkomat InPost” Kupujący w wysokości 14,69 zł

 

§ 7 | Sposoby płatności ceny za Towary oraz opłat za dostarczenie zamówionych Towarów

1. W Sklepie stosowany jest jako sposoby płatności: Przelewy24
Zamówienie jest realizowane po opłaceniu i zaksięgowaniu płatności u Sprzedawcy.

 

§ 8 | Miejsce i sposób składania reklamacji

1. Z zastrzeżeniem ust. 3 reklamacje Kupujący składa w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych liczonym od dnia, w którym nastąpiło lub miało nastąpić dostarczenie zamówionych Towarów:
a) w przypadku wad dostarczonych Towarów – telefonicznie w dni robocze w godzinach od 8.00 do 15.00 na numer 507 062 381 lub pocztą elektroniczną, listownie na adres: Zespół Maksim , Marzena Topór, ul. Kłosowa 3, 17-200 Hajnówka,

 1. b) w przypadku opóźnienia w realizacji lub dostarczeniu zamówienia – telefonicznie w dni robocze w godzinach od 8.00 do 15.00 na numer 507 062 381 lub pocztą elektroniczną;
  c) w przypadku nieprawidłowych danych zawartych w przekazanych fakturach VAT – telefonicznie w dni robocze w godzinach od 8.00 do 15.00 na numer 507 062 381 lub pocztą elektroniczną;
  Reklamacja powinna określać przyczynę jej złożenia oraz zakres działań, których wykonania Kupujący oczekuje od Sprzedawcy oraz numer rachunku bankowego, na który w razie uwzględnienia reklamacji Sprzedawca zwróci Kupującemu cenę za Towar.
  3. Sprzedawca rozpatruje tylko pisemne reklamacje (przesłane pocztą lub pocztą elektroniczną) w terminie 14 dni roboczych od dnia ich złożenia przez Kupującego.
  4. W razie uwzględnienia przez Sprzedawcę reklamacji dotyczącej wad dostarczony Towarów Kupujący zobowiązany jest zwrócić wadliwy Towar na adres Sprzedawcy. W takim przypadku Sprzedawca dostarczy Kupującemu nowy niewadliwy Towar zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie. W przypadku, gdy dostarczenie nowego niewadliwego Towaru nie jest możliwe Sprzedawca zwróci Kupującemu uiszczoną przez niego cenę.

 

§ 9 | Przepisy dotyczące Konsumentów

1. O ile nic innego nie wynika z niniejszego Regulaminu poniższe postanowienia mają zastosowane jedynie do Kupujących będących Konsumentami. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym paragrafie do umów zawartych pomiędzy Sprzedawcą i Konsumentem zastosowanie mają postanowienia ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 poz. 827), zwanej dalej ustawą.
2. Z zastrzeżeniem ust. 10 Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
a) dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Towar, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności – od objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:
b) obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Towaru, partii lub części,
c) polega na regularnym dostarczaniu Towarów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Towarów;
d) dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
3. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu, wysyłając go po wypełnieniu na adres: kontakt@crump.pl lub adres pocztowy ZESPÓŁ MAKSIM Marzena Topór, ul. Kłosowa 3, 17-200 Hajnówka. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
4. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie przesłać Konsumentowi na podany przez niego adres poczty elektronicznej potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego w sposób, o którym mowa w ust. 3.
5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
6. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
7. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
8. Konsument ma obowiązek zwrócić kompletny, w zapieczętowanym oryginalnie opakowaniu Towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
10. Jeżeli Konsument wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania zgodnie z art. 15 ust. 3 i art. 21 ust. 2 ustawy, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny. Jeżeli cena jest nadmierna, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
11. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów, o których mowa w art. 38 ustawy, a w szczególności do umów:
a) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
12. Jeżeli Towar ma wady fizyczne lub prawne Konsument ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 (dwóch) lat od daty wydania mu Towaru.
13. Zgłoszenie reklamacyjne, powinno zawierać opis reklamacji oraz dokument potwierdzający nabycie reklamowanego Towaru w Sklepie (kopia faktury, paragonu, potwierdzenie przelewu z rachunku bankowego, etc.). Reklamacja może być przesłana pocztą elektroniczną na adres: kontakt@crump.pl lub pisemnie na adres ZESPÓŁ MAKSIM Marzena Topór, ul. Kłosowa 3, 17-200 Hajnówka z dopiskiem „Dział Obsługi Klienta i reklamacja”.
14. Sprzedawca w ciągu 14 (czternaście) dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Konsumenta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
15. W przypadku uznania reklamacji Sprzedawca wymieni reklamowany Towar na pełnowartościowy lub jeżeli wymiana nie będzie możliwa zwróci należność za reklamowany Towar wraz z kosztami związanymi z odesłaniem reklamowanego Towaru w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
16. Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji Sprzedawca odsyła pełnowartościowy Towar na swój koszt na adres podany przez Konsumenta.
17. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce Rozstrzyganie sporów konsumenckich. Konsument może również złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ .


§ 9 a

1. Rejestracja w sklepie internetowym https://zespolmaksim.pl/ wymaga akceptacji oraz pouczenia Kupującego lub Konsumenta o przetwarzaniu ich Danych Osobowych w zakresie i celu niezbędnym do korzystania z usług świadczonych przez Sprzedawcę w ramach Sklepu, w tym na przekazywanie Danych Osobowych podmiotom trzecim, przy pomocy których Sprzedawca świadczy usługi w ramach Sklepu oraz przekazanie tych danych jest niezbędne w celu prawidłowej realizacji usługi. Akceptacja ta i pouczenie następuje poprzez podanie wymaganych danych przez Kupującego lub Konsumenta oraz kliknięcie pola wyboru (checkbox) dostępnego na stronie internetowej Sklepu przy stosownej Klauzuli informacyjnej – zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy  95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
2. Administratorem Danych Osobowych jest Sprzedawca.
3. Z zastrzeżeniem przypadków wskazanych w Regulaminie, Dane Osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, 6 ust. 1 lit. b, 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy  95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) w celu świadczenia usług w ramach Sklepu, tj.: obsługi i realizacji zamówień składanych w Sklepie, w tym reklamacji oraz obsługi działań Kupującego lub Konsumenta w ramach Sklepu.
5. Kategorie Danych osobowych, które będą przetwarzane przez Sprzedawcę to: (a) nazwa użytkownika, (b) adres e-mail, (c) numer telefonu, (d) imię (e) nazwisko (f) adres pocztowy (g) dane techniczne dotyczące urządzeń, za pomocą których uzyskano dostęp do Konta (h) dane dotyczące połączenia internetowego i/lub sieciowego (w tym adres IP), (i) typ przeglądarki lub innego oprogramowania, dane sprzętowe lub inne szczegóły techniczne dostarczane przez przeglądarkę (j) dane pomiarowe dotyczące czasu i sposobu korzystania z Konta, aktualnego statusu, (k) historia zakupów i wybierane linki, (l) dla Kupującego nie będącego Konsumentem nr NIP, (ł) dla Kupującego nie będącego Konsumentem jego nazwę (firmę), (m) Informacje dotyczące płatności, w tym imię i nazwisko oraz adres e-mail, metoda płatności, rodzaj transakcji (n) jeśli Kupujący lub Konsument zostaje przekierowany na stronę internetową naszego serwisu z innej strony internetowej to zbieramy informację o adresie URL, z którego nastąpiło przekierowanie.
6. W związku z realizacją usług dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych służących do realizacji zamówień, podmiotom, takim jak operatorzy pocztowi, przewoźnicy (w związku z realizacją zamówienia). Sprzedawca zastrzega sobie prawo ujawnienia informacji dotyczących Kupującego lub Konsumenta właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji w granicach obowiązującego prawa, jak też w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.
7. Korzystając ze Sklepu Kupujący lub Konsument wyraża zgodę na zapis plików cookies lub innych, tożsamych technologii (więcej informacji o cookies: http://www.greenstar.pl/informacja-o-cookie-pm-20.html). Wyrażenie zgody następuje poprzez kliknięcie informacji o cookies na dole strony.
8. Kupujący lub Konsument ma prawo żądania dostępu do swoich Danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, żądania ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, co pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
9. Aby skorzystać z uprawnień, o których mowa powyżej (§ 9a ust. 8 Regulaminu) należy wysłać wiadomość na adres: kontakt@crump.pl ze stosownym żądaniem. Konsekwencją skorzystania z uprawnień opisanych powyżej (§ 9a ust. 8 Regulaminu) może być brak możliwości świadczenia usługi w ramach Sklepu i realizacji zamówień.
10. Kupujący lub Konsument mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisu ustawy o ochronie danych osobowych, a od 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy  95/46/WE.
11. Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem umownym niezbędnym do korzystania z usług świadczonych przez Sprzedawcę w ramach Sklepu. W konsekwencji niepodanie Danych Osobowych przez Kupującego lub Konsumenta skutkować będzie brakiem możliwości korzystania przez nich z usług świadczonych przez Sprzedawcę  w ramach Sklepu i realizacji zamówień.
12. Dane Osobowe Kupującego lub Konsumenta są przetwarzane przez czas realizacji zamówienia oraz realizacji obowiązku przechowywania dokumentacji finansowo – podatkowej  przez okres wynikający z art. 70 § 1 Ordynacja podatkowa z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tj. z dnia 23 marca 2018 r. Dz. U. z 2018 r. poz. 800), t. j. przez okres  5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku, a w przypadku zgód .

 

§ 10 | Postanowienie końcowe

1. Wszelkie spory wynikające z umów zawartych na podstawie niniejszego Regulaminu pomiędzy Sprzedawcą a Kupującymi nie będącymi Konsumentami będą rozstrzygane przez sądy powszechne właściwe dla siedziby Sprzedawcy.
2. Niniejszy Regulamin dostępny jest w wersji elektronicznej na stronie: www.zespolmaksim.pl.  Domniemywa się, że Kupujący składając zamówienie zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i że akceptuje jego treść.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego prawa, w szczególności Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zmianami) oraz Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U 2014 poz. 827).

 

§ 11 | Wejście w życie Regulaminu

Regulamin wchodzi w życie z dniem 07.06.2022 r. i dotyczy wszystkich zamówień złożonych w tym dniu i po tym dniu.

Koszyk

0
image/svg+xml

W koszyku nie ma produktów.

Kontynuuj zakupy